Share

Music for ever

Every year, ESNS is committed to further increase the sustainability of its event. The climate concerns us all and that is why we use our platform function widely to also increase awareness about climate change. We do this both internally (eg among employees and day staff) and externally (eg among visitors and partners). We are constantly looking for new talent, new knowledge, developments and collaborations to continue positive changes. The conference serves as the place to be for the exchange of knowledge and experiences, with the aim of accelerating the transition to circularity.

In recent years, we have already taken many steps towards a circular event. We do this under the title ‘Music forever’. We take our steps based on ambition and drive, we do not wait to see which obligations are set externally. For example, we have been affiliated with the International Green Deal since 2019. In this partnership, we work together with other European festivals to strive to be a circular festival by 2025. We are working on our transition based on six themes, namely: energy, food, water, transport, materials and plastic. For each theme, we make possible steps towards an energy-neutral festival and a ‘no waste’ policy. We focus on our organisation as a whole. We look at our activities throughout the year and work with all our departments to make the change.

Talent development and knowledge sharing are important pillars for ESNS. That is why we make our event available every year as a ‘test spot’ for innovations. As a ‘mini-society’ in a city center, we are extremely suitable for testing innovations. This is done on our own initiative and in collaboration with partners. We are also one of the co-founders of Innofest. In addition, we focus on the artists and makers we work with. In our project European Talent Exchange Program (ETEP), we work together with festivals from all over Europe and beyond. In the coming years, we call out to our partners to make active steps with their sustainable ambitions.

The urban character of the festival has its advantages and opportunities. The infrastructure that is already present is very useful for us as an organization and our visitors. But we also see opportunities for improvement and are tackling them in conjunction with our partners, the Municipality of Groningen and the Province of Groningen and our visitors, with the aim of maximizing the awareness of sustainability and raising awareness among all our stakeholders.

You can download our full Sustainability Policy including our ambitions for the future and our achieved successes here.

Music for ever

Ieder jaar zet ESNS zich in om de duurzaamheid van haar evenement verder te vergroten. Het klimaat gaat ons allen aan en daarom zetten we onze platformfunctie breed in om ook het bewustzijn rondom klimaatverandering te vergroten. Dit doen we zowel intern (onder medewerkers en personeel) als extern (bij bezoekers en partners). We zijn hierin voortdurend op zoek naar nieuw talent, nieuwe kennis, ontwikkelingen en samenwerkingen om positieve veranderingen voort te zetten. De conferentie dient hierbij als dé plek voor het uitwisselen van kennis en ervaringen, met als doel het versnellen van de transitie naar circulair.

De afgelopen jaren hebben we al veel stappen gemaakt op weg naar een circulair evenement. Dit doen we onder de titel ‘Music for ever’. Onze stappen zetten we vanuit ambitie en gedrevenheid, we wachten hierin niet af welke verplichtingen extern worden gesteld. Zo zijn we sinds 2019 aangesloten bij de Internationale Green Deal. Hierin werken we samen met andere Europese festivals aan het streven om in 2025 een circulair festival te zijn. We werken op basis van zes thema’s aan onze transitie, te weten: energie, voeding, water, vervoer, materiaal en plastic. Op elke thema maken we de mogelijke stappen op weg naar een energieneutraal festival en een ‘no waste’ beleid. Hierbij richten we ons op de gehele organisatie van ESNS. We kijken naar de activiteiten door het jaar heen en alle afdelingen werken hieraan mee.

Talentontwikkeling en kennisdeling zijn belangrijke pijlers voor ESNS. Daarom stellen we ons evenement ieder jaar beschikbaar als ‘testplek’ voor innovaties. Als ‘minimaatschappij’ in een stadscentrum zijn we uitermate geschikt om innovaties te testen. Dit gebeurt op eigen initiatief en in samenwerking met verschillende partners maar we zijn ook mede initiatiefnemer van Innofest. Daarnaast richten we ons op de artiesten en makers waar we mee samenwerken. In ons talentuitwisselingstraject European Talent Exchange Programme (ETEP) werken we samen met festival uit heel Europa en daarbuiten. De komende jaren roepen we deze partners op om actief stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid.

Het stedelijk karakter van het festival kent hierin zijn voordelen en kansen. De infrastructuur die al aanwezig is, is goed bruikbaar voor ons als organisatie en onze bezoekers. Maar we zien ook kansen op verbetering en pakken die aan in combinatie met onze partners, de Gemeente Groningen en de Provincie Groningen en onze bezoekers, met als doel het thema duurzaamheid maximaal onder de aandacht te brengen en het bewustzijn van alle stakeholders te vergroten.

Meer informatie over ons duurzaamheidsbeleid? Download de volledige tekst, inclusief onze ambities voor de toekomst en de reeds behaalde successen hier.